Stand: Oktober 2021                  État: Octobre 2021

Schülerinnen und Schüler aus unserem Schulkreis / Élèves de notre cercle scolaire:

Wohnort / Lieu OSRM CORM Total
Courgevaux 27 16 43
Cressier 4 37 41
Galmiz 21 2 23
Gempenach 4 0 4
Greng 3 3 6
Meyriez

2 11
Mont-Vully 16 104 120
Muntelier 21 1 22
Murten 219 50 269
Ulmiz 0 0 0


SchülerInnen aus dem Kanton BE / Élèves du canton de BE:

     
Clavaleyres BE  1 0 1
Münchenwiler BE  19 0 19
Andere - divers 7 2 9

Total

 

351

 

217

568